Лого
 

Андешаи муҳаққиқон

МАКТУБИ   ИТТИЛООТЇ

Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови  Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва Иттифоќи касабаи маориф ва илми Љумњурии Точикистон ба иттилои Шумо мерасонад, ки Конфронси илмию амалии љумњуриявї бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 19 –умин солгарди Вањдати миллї 10-12 августи соли 2016 дар мавзўи «Истиќлолияти давлатї тањкимбахши низоми њуќуќї ва давлатдории миллї дар Тољикистон»-ро барпо менамояд.

 

Дар конфронси мазкур масъалањои зерин мавриди баррасї ќарор дода мешавад:

  1. Истиќлолияти давлатї падидаи таќдирсози миллат;
  2. Заминањои сиёсї, иљтимої ва фарњангии Истиќлолияти давлатї;
  3. Вањдати миллї заминаи устувории давлатдорї ва њамгирої дар љомеа;
  4. Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон тањкимбахши Вањдати миллї
  5. Масоили сиёсию њуќуќии анъанањои давлатдории тољикон;
  6. Масъалањои фалсафии рушди давлат ва њуќуќи Тољикистон дар

           даврони истиќлолият;

  1. Дурнамои рушди ќонунгузорї дар даврони пойдории

            истиќлолияти давлатии Тољикистон;

Истиќлолият ва рушди њуќуќи байналмилалї дар Тољикистон;

  1. Таъсири мутаќобили њуќуќи байналмилалї ва ќонунгузории

           Тољикистон дар шароити љањонишавї;

  1. Рушди падидањои конститутсионї – њуќуќї дар Тољикистон;
  2. Масоили мубрами рушди соњањои њуќуќи хусусї дар Љумњурии Тољикистон.   

Макони баргузории конфронс: ВМКБ, Хоруѓ,

Забони кори конфронс: тољикї ва русї

Маводи конфронс дар шакли маљмўаи илмї  чоп мешавад. Маќолањо дар шакли нусхаи хаттї ва электронї ќабул карда мешаванд. Њангоми омоданамоии матни маќолањои илмї бояд талаботи зерин риоя карда шавад: Тањриргарњои MSWORD 2003-2007, њуруфи TimesnewRomanTj, њаљми њуруф 14 кегл, фосилаи байни сатрњо 1.5 иќтибосњо дар њар сањифа оварда мешаванд, њаљми маќолањои илмї то 40000 аломат, яъне то 1.0 љузъи чопї.

Аз ин лињоз, аз Шумо эхтиромона хоњиш менамоем, ки вобаста ба самтњои муайяншуда ном ва матни маърўзањоро то 20 июли соли 2016 ба суроѓаи мо ирсол намоед.

Суроѓа: 734025 ш. Душанбе, х. Рўдакї 19

Телефон барои тамос: 221-65-85, 221-56-89

Почтаи электронї: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.